המשרד המוביל בישראל בתחום הנדל"ן, ייעוץ, השקעות נדל"ן וניהול נכסים

לפגישת היכרות ללא התחייבות: 03-6444500

he-icon | en-icon | fr-icon

הקמת חברות וייעוץ שוטף לחברות

iStock 000027020929Smallמשרדנו הינו משרד עו"ד מסחרי המתמחה ברישום והקמה של חברות ושותפויות עסקיות, זאת כבר החל משלב עריכת הסכמי המייסדים, ועריכת כל המסמכים הנדרשים בחוק לרישום החברה או השותפות. משרדנו עוסק במתן ייעוץ שוטף לחברות, לדירקטורים ולבעלי מניות ונושאי משרה ומלווה אותם בעריכת הסכמים, בניהול משא ומתן, בעריכת פרוטוקולים, הקצאת מניות, ייצוג בפני הערכאות השיפוטיות או בבוררות בסכסוכים מסחריים וכו'

בנוסף, משרדנו עוסק בפירוק מרצון של חברות או באמצעות בית המשפט, ובהכנת כל המסמכים הנדרשים לצורך הליכים אלו. בנוסף אנו מספקים קשת של שירותי ייעוץ לחברות – כולל עריכת חוזים ע"י עו"ד חוזים, ניהול מו"מ, ליווי משפטי שוטף ועוד.

צרו עמנו קשר כבר עכשיו לקביעת פגישות היכרות ללא כל התחייבות בטלפון 03-6444500 או בטופס יצירת הקשר שמשמאל.

 

מהי חברה

חברה הינה ארגון בעל אישיות משפטית עצמאית ונפרדת מזו של חבריה אשר שמאגדת אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח. בעלי החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות המשקפות את חלקו היחסי של כל אחד מהם ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.

חברה פרטית הינה חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים.

חברה ציבורית הינה חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, ומוחזקת בידי הציבור.

כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרותיה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות או אינן נוגדות את תקנת הציבור. לחברה יכול שיהיה רק בעל מניה אחד.

הרמת המסך משמעותה ייחוס זכויות וחובות של החברה לבעלי המניות (ולהפך)

האורגנים העיקריים בחברה: האסיפה הכללית, הדירקטוריון והמנהל הכללי.

האסיפה היא האורגן העליון של החברה וסמכויותיה בחלקן אינן ניתנות להעברה. המדובר הוא בסמכויות מרכזיות ומהותיות דוגמת מיזוג, שינוי תקנון והגדלת והפחתת הון וכו'. האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים,

הדירקטוריון – תפקידו העיקרי הוא לייצג את ענייניהם של בעלי המניות מול ההנהלה.

המנהל הכללי – אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות, או מי שאוחז בשטר מניה.

הרמת מסך במקרים חריגים, מרימים את מסך ההתאגדות שבין התאגיד וחבריו שאז, רואים את החובה או הזכות של החברה כאילו היא של בעלי המניות.

 

מדוע להקים חברה בע"מ

אנשי עסקים אשר מנהלים את עסקיהם שלא באמצעות חברה בע"מ, אלא ברמה האישית, חשופים לסיכונים כספיים באופן אישי, וכאשר העסקים נכנסים לקשיים, נאלצים בעלי העסקים "להביא כסף מהבית" על מנת לכסות חובות לספקים, לעובדים, לבנקים ולנושים אחרים.

מצב זה מונע מאותם אנשי עסקים לפתח את עסקיהם ולגדול היות ויש סיכון גדול עבורם.

באמצעות הקמת חברה בע"מ, שהיא אישיות עצמאית בפני עצמה, אשר מנותקת מבעלי מניותיה, הסיכון הכספי מתחלק בין בעלי המניות, הבנקים, הספקים ונושים אחרים. בעל המניות חשופים עד לגובה השקעתם בהון המניות אך לא מעבר לכך.

מיסוי חברות

מיסוי חברה הנו שונה לחלוטין ממיסוי יחיד. המס מוטל על רווחי החברה. בעוד שהמיסוי ליחיד נבנה על מדרגות מס, נקודות זיכוי, ביטוח לאומי, ניכויים וזיכויים, הרי שמס החברות הנו מס אחיד מהשקל הראשון ללא כל הזיכויים והניכויים האישיים.

על רווחי החברה לא חל ביטוח לאומי.

כיום מס החברות עומד על 26.5%. מאז שנות ה-80 וכדי לאושש את הכלכלה והמשק, הורידו בהדרגה את מס החברות שעמד נכון לשנת 1986 על 61%.

לאחר תשלום מס החברות, ובמידה שבעל המניות מעוניין למשוך את רווחי החברה בדמות דיבידנד, יש לשלם מס דיווידנד בגובה 30%.

בעל המניות בחברה הנו שכיר שנהנה משכר חודשי מהחברה שבבעלותו אך יכול גם למשוך רווחים מהחברה בתור דיבידנד. על השכר החודשי יחולו כללי המיסוי הרגילים של יחיד תושב ישראל, הכוללים מדרגות מס, ביטוח לאומי, ניכויים, נקודות זיכוי למיניהן וביטוח לאומי.

רשם החברות

רשם החברות בישראל הנו הגוף המסדיר את רישום החברות, רישום בעלי מניות ודירקטורים, שמירת מסמכי ההקמה של החברות, פירוק החברות, רישום שעבודים על חברות ואליו מדווחות החברות על שינויים שהתרחשו בהן.

 

הליכי רישום חברה

רישום חברה ברשם החברות הנו הליך פשוט יחסית האורך 24 שעות.

 

לצורך רישום חברה נדרשים המסמכים הבאים:

 • בקשה לרישום חברה.
 • תקנון חברה.
 • הצהרת בעלי מניות.
 • הצהרת דירקטורים ראשונים..
 • אגרה לרשם החברות על סך 2650 ₪.
 • אם בחברה קיים בעל מניות אחד שהוא גם דירקטור בחברה, יש למלא טופס מיוחד המאפשר לרשום חברה בהליך מזורז עם מסמך אחד בלבד.

 

פתיחת חשבון בנק לחברה

מיד לאחר רישום החברה ברשם החברות, יש לפתוח חשבון בנק לחברה.

לצורך זה יש להכין פרוטוקול פתיחת חשבון בנק ופרוטוקול זכויות חתימה מאומתים על ידי עורך הדין של החברה. לאחר מכן יש להירשם ברשויות מע"מ.

הרישום במע"מ מחייב את המסמכים הבאים:

 • תעודת התאגדות של החברה.
 • תקנון חברה.
 • פרוטוקול מינוי מנהלים.
 • אישור חשבון בנק של החברה כולל מס החברה.
 • חותמת של החברה.
 • טופס 821.
 • צילום תעודות זהות של בעלי המניות והדירקטורים בחברה.
 • הסכם שכירות (אם שכרתם משרד).

 

הנפקת חשבוניות

לאחר פתיחת התיק במע"מ, ניתן להנפיק חשבונית מס בגין עסקאות המבוצעות במסגרת החברה החדשה.

 

בנוסף על האמור לעיל משרדנו עוסק במתן השירותים כדלקמן:

 • עריכת הסכמי מייסדים של חברה/ שותפויות וכו'.
 • רישום חברה / שותפות / עמותה וכו' והכנת כל המסמכים הנלווים: תקנון, תצהירים. מרשמים, וכו'.
 • עריכת כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הלוואות, מימון ואשראים בנקאיים. שיעבוד ומשכנתאות.
 • הסרת משכונים ושעבודים.
 • הסכמים להעברת / מכירת מניות / עסקים.
 • הסכמים לשיתופי פעולה / מיזוג וארגון מחדש.
 • הסכמי השקעות.
 • הסכמים משפטיים מסחריים
 • הסכמי העסקה של עובדים.
 • הסכמי סודיות ואי תחרות.
 • פירוק חברות ושותפויות
 • ליווי חברות ושותפויות בפירוק מרצון או באמצעות בית המשפט וחלוקת נכסי החברה/השותפות המפורקת.

צרו עמנו קשר כבר עכשיו לקביעת פגישות היכרות ללא כל התחייבות בטלפון 03-6444500 או בטופס יצירת הקשר שמשמאל.

צרו קשר ללא כל התחייבות !

בטלפון: 03-6444500
או באמצעות מילוי הטופס הבא: